British Automotive Centrum ul.Waszyngtona +48 22 591 79 00 Al.Witosa +48 22 640 13 74

Aktualności

British Automotive Centrum nową nazwą warszawskiego dealera Jaguar Land Rover

Informujemy, że z dniem 23.10.2015 r. Spółka JLR Centrum sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Waszyngtona 50, 03-910 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000094317, NIP: 522-000-25-70, REGON: 010558496, z kapitałem zakładowym 7 000 000 zł (w całości opłaconym), zmieniła nazwę na British Automotive Centrum Sp. z o.o.

Jednocześnie pragniemy nadmienić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zmiana nazwy Spółki nie wywołuje skutku w postaci zmiany podmiotu, który jest stroną zawartych już umów. Z tych względów wszelkie umowy dotychczas zawarte przez JLR Centrum sp. z o.o. zachowują swą ważność i nie wymagają odrębnego aneksowania. Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres siedziby, numer KRS, NIP i Regon oraz numer rachunku bankowego. Zmiana nazwy Spółki nie powoduje także żadnych modyfikacji w zakresie wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawartych umów z Partnerami handlowymi i nie ma wpływu na ich ważność.
Prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach oraz o wystawianie faktur z uwzględnieniem nowych danych od dnia 23.10.2015 r.

Aktualne dane Spółki są następujące:

British Automotive Centrum Sp. z o.o

Adres siedziby: ul. Waszyngtona 50, 03-910 Warszawa

NIP: 522-000-25-70

REGON: 010558496

KRS 0000094317